Tìm kiếm văn bản cho ra 83 kết quả
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
845/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng cân bằng 14/07/2023
35/2022/TT-BCT Thông tư: Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 21/12/2022
20/CT-TTg Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và các năm tiếp theo 08/06/2023
14/2023/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/5/2023
500/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 15/5/2023
Luật số: 23/2018/QH14 LUẬT CẠNH TRANH 12/6/2018
Luật số: 43/2013/QH13 LUẬT ĐẤU THẦU 26/11/2013
Luật số: 24/2018/QH14 LUẬT AN NINH MẠNG 12/6/2018
Luật số: 72/2020/QH14 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 17/11/2020
Luật số: 59/2020/QH14 LUẬT DOANH NGHIỆP 17/6/2020
1474/QĐ-BCT Quyết định Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 05/06/2020
2682/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 18/05/2022
05/2021/TT-BCT Thông tư; Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện 02/8/2021
Thông tư 06/2021/TT-BCT Thông tư 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện 06/8/2021
Thông tư 06/2021/TT-BCT Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện 6/08/2021
Thông tư 05/2021/TT-BCT Thông tư 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 12/08/2021
1881/QĐ-TTg Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 9/11/2021
25/2020/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ; THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 29/9/2020
20/CT-TTg Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 07/05/2020
08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chê Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 5.03.2020
Quyết định 1577/QĐ-TTg Quyết định 1577/QĐ-TTg Banh hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 12/10/2020
Quyết định số 1474/QĐ-BCT Quyết định số 1474/QĐ-BCT Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 05/06/2020
Thông tư 18/2020/TT-BCT Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 17/07/2020
648/QĐ-BCT Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 20/3/2019