Tìm kiếm văn bản cho ra 73 kết quả
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1474/QĐ-BCT Quyết định Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 05/06/2020
2682/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 18/05/2022
05/2021/TT-BCT Thông tư; Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện 02/8/2021
Thông tư 06/2021/TT-BCT Thông tư 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện 06/8/2021
Thông tư 06/2021/TT-BCT Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện 6/08/2021
Thông tư 05/2021/TT-BCT Thông tư 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 12/08/2021
1881/QĐ-TTg Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 9/11/2021
25/2020/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ; THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 29/9/2020
20/CT-TTg Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 07/05/2020
08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chê Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 5.03.2020
Quyết định 1577/QĐ-TTg Quyết định 1577/QĐ-TTg Banh hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 12/10/2020
Quyết định số 1474/QĐ-BCT Quyết định số 1474/QĐ-BCT Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 05/06/2020
Thông tư 18/2020/TT-BCT Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 17/07/2020
648/QĐ-BCT Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 20/3/2019
Thông tư 06/2021/TT-BCT Thông tư 06/2021/TT-BCT 6/8/2021
914/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 22/02/2021
8338/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng cho động cơ điện 02/11/2020
8339/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng tiêu thụ máy tính để bàn để xây dựng chương trình dán nhãn năng lượng 02/11/2020
BCT Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE. 23/10/2020
2688/QĐ-BCT Quyết định v/v tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện" 16/10/2020
1577/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 12/10/2020
25/2020/TT-BCT Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 29/09/2020
25/2020/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 29/09/2020
09/2012/TT-BCT Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Sửa đổi TT số 09/2012/TT-BCT) 10/08/2020