Công cụ tính biến tần điều khiển
Số liệu cơ bản
giờ/năm
kW
vòng/phút
vòng/phút
đồng/kWh
Tính toán tiết kiệm khi sử dụng VSD
kW
kW
kWhr/năm
%
Tiết kiệm chi phí
VNĐ/năm
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Năm