BP31 - Dự án Thay thế máy nén khí cũ ở LangHam 2 bằng máy nén khí VSD có hiệu suất cao

Lĩnh vực hoạt động: May mặc
Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may mặc tại Tây Ninh đã thực hiện thay thế máy nén khí cũ ở LangHam 2 bằng máy nén khíVSD có hiệu suất cao
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Lang Ham 2 đang vận hành 2 máy nén khí, trong đó 01 máy nén khí trục vít (37kW) được sử dụng để cấp khí nén cho tòa nhà C và 01 máy nén khí piston (7,5kW) được sử dụng để cấp khí nén cho khu vực cắt của tòa nhà D.

Đồ thị phụ tải máy nén khí trục vít 37kW

Hiện tại, Lang Ham 1 có 2 máy nén khí trục vít có VSD và đang hoạt động luân phiên. Việc vận hành luân phiên không quan trọng vì máy nén trục vít có VSD có tuổi thọ cao hơn và hiện tại các máy nén này chỉ hoạt động 1 ca duy nhất trong ngày.

Nhà máy có thể thay thế máy nén trục vít ở Langham 2 bằng máy nén trục vít có VSD ở Langham 1 để nâng cao hiệu suất hoạt động.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế máy nén khí trục vít ở Langham 2 bằng máy nén khí trục vít có VSD dời từ Langham 1 qua.

Hình ảnh trước và sau khi dời máy nén khí

Hiện trạng trước khi thực hiện

Lang Ham 2 đang vận hành 2 máy nén khí, trong đó 01 máy nén khí trục vít (37kW) được sử dụng để cấp khí nén cho tòa nhà C và 01 máy nén khí piston (7,5kW) được sử dụng để cấp khí nén cho khu vực cắt của tòa nhà D.

Đồ thị phụ tải máy nén khí trục vít 37kW

Hiện tại, Lang Ham 1 có 2 máy nén khí trục vít có VSD và đang hoạt động luân phiên. Việc vận hành luân phiên không quan trọng vì máy nén trục vít có VSD có tuổi thọ cao hơn và hiện tại các máy nén này chỉ hoạt động 1 ca duy nhất trong ngày.

Nhà máy có thể thay thế máy nén trục vít ở Langham 2 bằng máy nén trục vít có VSD ở Langham 1 để nâng cao hiệu suất hoạt động.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã thay thế máy nén khí trục vít ở Langham 2 bằng máy nén khí trục vít có VSD dời từ Langham 1 qua.

Hình ảnh trước và sau khi dời máy nén khí
Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: Không đáng kể
Năng lượng tiết kiệm: 22.120 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 40,5 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: Tức thời