BP25 - Lắp đặt bộ HES cho máy ép nhựa

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất đồ nhựa
Địa chỉ: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp sản xuất đồ nhựa tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành lắp đặt bộ HES cho máy ép nhựa, nhằm giảm điện năng tiêu thụ.
Năm thực hiện: 2018

Hiện trạng trước khi thực hiện

Máy ép nhựa hiện tại của nhà máy với các mức tiêu thụ năng lượng:

- Hệ thống thủy lực : 75-80%

- Hệ thống vòng gia nhiệt : 10-15%

- Hệ thống làm nguội : 5-10%

- Hệ thống điều khiển : 1-5%

Hình ảnh máy ép nhựa và bơm thủy lực

Nhà máy nên xem xét lắp đặt bộ HES, giúp tiết kiệm tới 75% điện năng tiêu thụ:

Tiềm năng tiết kiệm

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt bộ HES cho máy ép nhựa, với nguyên lý điều khiển như sau:

Hình ảnh sau khi thực hiện:

Sau khi thực hiện giải pháp, điện năng tiêu thụ của máy là 75 kWh/8 giờ (trước khi thực hiện giải pháp, điện năng tiêu thụ là 285 kWh/8 giờ). Nhiệt độ dầu giảm còn 37 0C.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Máy ép nhựa hiện tại của nhà máy với các mức tiêu thụ năng lượng:

- Hệ thống thủy lực : 75-80%

- Hệ thống vòng gia nhiệt : 10-15%

- Hệ thống làm nguội : 5-10%

- Hệ thống điều khiển : 1-5%

Hình ảnh máy ép nhựa và bơm thủy lực

Nhà máy nên xem xét lắp đặt bộ HES, giúp tiết kiệm tới 75% điện năng tiêu thụ:

Tiềm năng tiết kiệm

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành lắp đặt bộ HES cho máy ép nhựa, với nguyên lý điều khiển như sau:

Hình ảnh sau khi thực hiện:

Sau khi thực hiện giải pháp, điện năng tiêu thụ của máy là 75 kWh/8 giờ (trước khi thực hiện giải pháp, điện năng tiêu thụ là 285 kWh/8 giờ). Nhiệt độ dầu giảm còn 37 0C.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 400 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 220.000 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 396 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 1 năm