BP18 - Dự án Tối ưu hóa nước xả đáy nồi hơi

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vải và các sản phẩm dệt may
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP HÒA XÁ, NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp dệt nhuộm ở Nam Định đã thực hiện giải pháp tối ưu hóa lượng nước xả đáy nồi hơi. Mục tiêu của dự án là giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Kiểm tra TDS (tổng chất rắn hòa tan) nước lò hơi, kết quả như sau:

- Khu vực A1: TDS Ià 573ppm và 671ppm.

- Khu vực A2: TDS Ià 2680ppm và 1850ppm.

TDS của nước bên trong nồi hơi

Kết quả đã cho thấy rằng việc kiểm tra nước xả đáy là cần thiết hơn. Vì điều này làm lãng phí nước và nhiệt của nồi hơi. Nước xả đáy cao hơn có nghĩa là tiêu thụ nước và nhiên liệu cao hơn.

Kết quả thực hiện

Sau khi tối ưu hóa xả đáy của nồi hơi TDS của nước trong nồi hơi được kiểm soát từ 2.500 - 3.000 ppm thay vì 573 - 1.850 ppm như đánh giá ban đầu.

Khi TDS đạt được giá trị từ 2.500 - 3.000 ppm, người vận hành sẽ thực hiện quy trình xả đáy. Quá trình xả đáy sẽdừng khi giá trị TDS là 1.000.

Chi tiết về SOP như hình sau:

Hiện trạng trước khi thực hiện

Kiểm tra TDS (tổng chất rắn hòa tan) nước lò hơi, kết quả như sau:

- Khu vực A1: TDS Ià 573ppm và 671ppm.

- Khu vực A2: TDS Ià 2680ppm và 1850ppm.

TDS của nước bên trong nồi hơi

Kết quả đã cho thấy rằng việc kiểm tra nước xả đáy là cần thiết hơn. Vì điều này làm lãng phí nước và nhiệt của nồi hơi. Nước xả đáy cao hơn có nghĩa là tiêu thụ nước và nhiên liệu cao hơn.

Kết quả thực hiện

Sau khi tối ưu hóa xả đáy của nồi hơi TDS của nước trong nồi hơi được kiểm soát từ 2.500 - 3.000 ppm thay vì 573 - 1.850 ppm như đánh giá ban đầu.

Khi TDS đạt được giá trị từ 2.500 - 3.000 ppm, người vận hành sẽ thực hiện quy trình xả đáy. Quá trình xả đáy sẽdừng khi giá trị TDS là 1.000.

Chi tiết về SOP như hình sau:

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 1,2 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 18,4 tấn than/năm
Chi phí tiết kiệm: 49 triệu VNĐ/năm
Thời gian hoàn vốn: 0,03 năm