BP15 - Bảo ôn van hơi nước

Lĩnh vực hoạt động: may mặc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương
Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp may mặc tại Bình Dương đã thực hiện bảo ôn các van hơi nước.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng các lò hơi điện. Ống phân phối hơi thường được cách nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, hầu hết các van hơi không được bảo ôn. Nhiệt độ bề mặt của van hơi là 132oC.

Các van hơi không được bảo ôn

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành bảo ôn các van hơi. Điện năng tiết kiệm được là khoảng 90.785 kWh/năm.

Các van hơi đã được bảo ôn

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhà máy sử dụng các lò hơi điện. Ống phân phối hơi thường được cách nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, hầu hết các van hơi không được bảo ôn. Nhiệt độ bề mặt của van hơi là 132oC.

Các van hơi không được bảo ôn

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã tiến hành bảo ôn các van hơi. Điện năng tiết kiệm được là khoảng 90.785 kWh/năm.

Các van hơi đã được bảo ôn

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 29 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 90.785 MJ/năm (tương đương 25.218 kWh/năm)
Chi phí tiết kiệm: 50 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 0,6 Năm