BP14 - Giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí

Tóm tắt dự án: Một doanh nghiệp sản xuất giày dép ở Đồng Nai đã thực hiện giải pháp giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí.
Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhiệt độ không khí đầu vào của máy nén khá cao. Chênh lệch nhiệt độ không khí giữa đầu vào máy nén khí ở xưởng C và môi trường là khoảng 5 oC.

Nhiệt độ không khí đầu vào của máy nén

Khi nhiệt độ không khí đầu vào tăng 5oC, mức tiêu thụ điện năng của máy nén khí sẽ tăng thêm 1,5%.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt ống xả khí nóng cho máy nén và máy sấy. Nhiệt độ không khí giữa đầu vào máy nén khí ở xưởng C và môi trường là gần bằng nhau.

Lắp đặt ống xả khí nóng cho máy nén

Điện năng tiêu thụ của hệ thống khí nén giảm khoảng 1,7%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Nhiệt độ không khí đầu vào của máy nén khá cao. Chênh lệch nhiệt độ không khí giữa đầu vào máy nén khí ở xưởng C và môi trường là khoảng 5 oC.

Nhiệt độ không khí đầu vào của máy nén

Khi nhiệt độ không khí đầu vào tăng 5oC, mức tiêu thụ điện năng của máy nén khí sẽ tăng thêm 1,5%.

Kết quả thực hiện

Nhà máy đã lắp đặt ống xả khí nóng cho máy nén và máy sấy. Nhiệt độ không khí giữa đầu vào máy nén khí ở xưởng C và môi trường là gần bằng nhau.

Lắp đặt ống xả khí nóng cho máy nén

Điện năng tiêu thụ của hệ thống khí nén giảm khoảng 1,7%.

Kết quả của dự án:
Tổng chi phí đầu tư: 22 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 18.227 kWh/năm
Chi phí tiết kiệm: 10 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: 2,2 Năm