BP11 - Thu hồi nước ngưng từ trống sấy của máy giặt.

Tên người QLNL: Lê Văn Linh
Tóm tắt dự án: Thu hồi nước ngưng từ trống sấy của máy giặt. Mục tiêu của dự án là giảm hơi tiêu thụ cho máy giặt, từ đó giảm nhiên liệu tiêu thụ cho lò hơi.

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty có 2 máy giặt liên tục, các lô sấy sau giặt trên 2 máy này dùng hơi để trao đổi nhiệt gián tiếp với vải.  Lượng hơi tiêu thụ trên mỗi máy là 850 kg hơi/giờ (dựa theo catalogue của thiết bị). Hơi sau khi sử dụng chuyển thành nước ngưng có nhiệt lượng lớn. Nước ngưng từ trống sấy của 2 máy giặt này chưa được thu hồi (xả bỏ xuống cống thu nước). Lượng nước ngưng có thể thu hồi là 425 kg/giờ (ước tính 50% lượng hơi tiêu thụ).

 

Kết quả thực hiện

Công ty đã lắp đặt đường ống thu hồi nước ngưng từ 2 máy giặt đến các bể trung gian chứa nước nóng. Nước nóng này được sử dụng lại cho các công đoạn sản xuất. Lượng nước ngưng thu hồi được khi có 1 máy giặt hoạt động là khoảng 6 lít/phút (tương đương 360 lít/giờ).

Nước ngưng được thu hồi đến các bể trung gian

Hiện trạng trước khi thực hiện

Công ty có 2 máy giặt liên tục, các lô sấy sau giặt trên 2 máy này dùng hơi để trao đổi nhiệt gián tiếp với vải.  Lượng hơi tiêu thụ trên mỗi máy là 850 kg hơi/giờ (dựa theo catalogue của thiết bị). Hơi sau khi sử dụng chuyển thành nước ngưng có nhiệt lượng lớn. Nước ngưng từ trống sấy của 2 máy giặt này chưa được thu hồi (xả bỏ xuống cống thu nước). Lượng nước ngưng có thể thu hồi là 425 kg/giờ (ước tính 50% lượng hơi tiêu thụ).

 

Kết quả thực hiện

Công ty đã lắp đặt đường ống thu hồi nước ngưng từ 2 máy giặt đến các bể trung gian chứa nước nóng. Nước nóng này được sử dụng lại cho các công đoạn sản xuất. Lượng nước ngưng thu hồi được khi có 1 máy giặt hoạt động là khoảng 6 lít/phút (tương đương 360 lít/giờ).

Nước ngưng được thu hồi đến các bể trung gian

Kết quả của dự án: 392 tấn CO2/năm
Tổng chi phí đầu tư: 2,7 triệu VNĐ
Năng lượng tiết kiệm: 108 tấn than/năm
Chi phí tiết kiệm: 171 triệu VNĐ
Thời gian hoàn vốn: Ngay lập tức