Chuyển đổi đơn vị năng lượng
Quy đổi khối lượng nhiên liệu
sang
kg
Quy đổi đơn vị năng lượng
sang
kJ
Quy đổi TOE
MWh
Quy đổi CO2
MWh

*Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2018 là 0.913 tấn CO2/MWh