Quy chế giải thưởng

HÔI KH&CN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TK&HQ VIỆT NAM 

Số: 35 /QĐ- HTKNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  15   tháng  8  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế Cuộc thi Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp năm 2021, Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021, Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021

CHỦ TỊCH HÔI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1347 /QĐ-BNV ngày 26 tháng  11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc thành lập Hội  Khoa học và công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số  846 /QĐ-BNV ngày 05 tháng  4  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học và công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai nhiệm vụ năm 2021 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-VPTKNL ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tổ chức cuộc thi Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp, Thương mại và công trình xây dựng năm 2021; Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021.

Căn cứ Hợp đồng số 52.2021/HĐ-CTQGTKNL ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện gói thầu “Tổ chức cuộc thi Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Thương mại và công trình xât dựng năm 2021; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021”.

Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy chế Cuộc thi Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp năm 2021, Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021;  Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2.

- Vụ TKNL&PTBV, BCT(để b/c).

- Lưu VT.

TM. HỘI KH&CN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TK&HQ VIỆT NAM

 CHỦ TỊCH

 Đã ký

 

Đỗ Hữu Hào

 

Phụ lục 1 Quy chế giải thưởng HQNL trong công nghiệp năm 2021 trong file QĐ35Pluc1-final-pdf đính kèm ở phần dưới