CUỘC THI TUẦN THỨ HAI THÁNG 12 NĂM 2021

Chủ đề: Lò Hơi

Ngày bắt đầu: 12:00 06/12/2021 / Ngày kết thúc 12:00 12/12/2021

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Nguyễn Văn Việt
10:55 07/12/2021
2
Lại Đức Tuấn
10:08 07/12/2021
3
Đặng Lê Hiếu
09:36 07/12/2021
4
Nguyễn Thị Hằng
19:21 06/12/2021
5
Nguyen Van Tan
17:06 06/12/2021
6
nguyễn thị hồng vân
15:49 06/12/2021
Kết quả tuần trước
1
Trần Hiền
50 điểm
2
Tôn Quốc Hiệu
40 điểm
3
Vũ Phương Hoa
40 điểm
4
Mit Vu
34 điểm
5
Nguyen Van Tan
30 điểm
6
Nguyễn Quốc Hưng
7 điểm
7
Đặng Khắc Mẫn
5 điểm
8
Nguyễn Thị Lê
5 điểm
9
Markus Bissel
5 điểm
10
Lại Đức Tuấn
5 điểm
1
Nguyễn Thị Lê
373 điểm
2
Lại Đức Tuấn
360 điểm
3
nguyễn thị hồng vân
340 điểm
4
Trần Hiền
329 điểm
5
Tôn Quốc Hiệu
215 điểm
6
Mit Vu
207 điểm
7
Vũ Phương Hoa
199 điểm
8
Mã Văn Đồng
175 điểm
9
Nguyễn Đỗ Thuyên
149 điểm
10
Giang Sơn Thắng
112 điểm
1
Lại Đức Tuấn
1505 điểm
2
Nguyễn Thị Lê
1176 điểm
3
Trần Thái Hà
800 điểm
4
nguyễn thị hồng vân
722 điểm
5
Trần Tín
640 điểm
6
Vũ Phương Hoa
571 điểm
7
Mit Vu
542 điểm
8
Mã Văn Đồng
515 điểm
9
Tôn Quốc Hiệu
488 điểm
10
Giang Sơn Thắng
432 điểm