CUỘC THI TUẦN THỨ BA THÁNG 5 NĂM 2022

Chủ đề: Lạnh công nghiệp

Ngày bắt đầu: 12:00 16/05/2022 / Ngày kết thúc 12:00 22/05/2022

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Nguyễn Thị Hằng
20:20 17/05/2022
2
Nguyễn Thị Lê
14:57 17/05/2022
3
Đặng Lê Hiếu
10:18 17/05/2022
Kết quả tuần trước
1
Tôn Quốc Hiệu
150 điểm
2
Trần Hiền
85 điểm
3
Mã Văn Đồng
50 điểm
4
Đặng Lê Hiếu
40 điểm
5
Lại Đức Tuấn
35 điểm
6
Dương Chí Công
30 điểm
7
Nguyen Van Tan
25 điểm
8
Nguyễn Thị Lê
15 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
10 điểm
10
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
297 điểm
2
Trần Hiền
225 điểm
3
Lại Đức Tuấn
177 điểm
4
Mã Văn Đồng
115 điểm
5
Nguyễn Thị Lê
60 điểm
6
Đặng Lê Hiếu
60 điểm
7
Nguyen Van Tan
30 điểm
8
Dương Chí Công
30 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
20 điểm
10
Quản trị 1
20 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
636 điểm
2
Trần Hiền
465 điểm
3
Lại Đức Tuấn
389 điểm
4
Vũ Phương Hoa
220 điểm
5
Mã Văn Đồng
205 điểm
6
Huy Nguyen
200 điểm
7
Trần Thái Hà
155 điểm
8
Giang Sơn Thắng
154 điểm
9
Đặng Lê Hiếu
150 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
126 điểm