CUỘC THI TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 10 NĂM 2022

Chủ đề: Điều hòa không khí

Ngày bắt đầu: 12:00 03/10/2022 / Ngày kết thúc 12:00 09/10/2022

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Nguyễn Trung Tiến
22:10 06/10/2022
2
Đặng Việt Hưng
13:41 06/10/2022
3
ĐỖ LÊ BẢO NGỌC
13:21 06/10/2022
4
Mã Văn Đồng
16:47 05/10/2022
5
Trần Hiền
13:36 05/10/2022
6
Nguyễn Thị Hằng
09:03 05/10/2022
7
Lại Đức Tuấn
08:00 05/10/2022
8
Tôn Quốc Hiệu
07:48 04/10/2022
9
Nguyễn Thị Thùy Trang
17:31 03/10/2022
10
Huy Nguyen
15:58 03/10/2022
Kết quả tuần trước
1
Trần Hiền
50 điểm
2
Huy Nguyen
40 điểm
3
Quang Lê
30 điểm
4
ĐỖ LÊ BẢO NGỌC
7 điểm
5
Lại Đức Tuấn
7 điểm
6
Vũ Phương Hoa
5 điểm
7
Mã Văn Đồng
5 điểm
8
Nguyễn Thị Hằng
5 điểm
9
Dương Chí Công
5 điểm
10
Đặng Lê Hiếu
5 điểm
1
Trần Hiền
50 điểm
2
Huy Nguyen
40 điểm
3
Quang Lê
30 điểm
4
ĐỖ LÊ BẢO NGỌC
7 điểm
5
Lại Đức Tuấn
7 điểm
6
Vũ Phương Hoa
5 điểm
7
Mã Văn Đồng
5 điểm
8
Nguyễn Thị Hằng
5 điểm
9
Dương Chí Công
5 điểm
10
Đặng Lê Hiếu
5 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
1213 điểm
2
Lại Đức Tuấn
814 điểm
3
Trần Hiền
665 điểm
4
Mã Văn Đồng
525 điểm
5
Huy Nguyen
380 điểm
6
Đặng Lê Hiếu
325 điểm
7
Vũ Phương Hoa
310 điểm
8
Nguyễn Thị Thùy Trang
295 điểm
9
Nguyễn Thị Lê
276 điểm
10
Nguyễn Thị Hằng
275 điểm